مقايسه عملکرد بيمارستان‌هاي آموزشي منتخب دانشگاه‌هاي علوم پزشکی کرمان و شيراز با استفاده از نمودار Pabon Lasso

Mahmood Nekoei-Moghadam, Azadeh Rooholamini, Vahid Yazdi Feizabadi, Parvin Hooshyar, محمود نکويي مقدم, آزاده روح الامینی, وحيد يزدي فيض آبادي, پروین هوشیار

چکیده


مقدمه: يکي از روش‌هاي ارزيابي عملکرد بيمارستان‌ها و مقايسه آن‌ها با يکديگر، کنترل آماري است و يکي از فنون مورد استفاده در اين راستا، نمودار پابون لاسو (Pabon Lasso) مي‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقايسه عملکرد بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي کرمان و شيراز با استفاده از نمودار پابون لاسو بود.

روش‌ها: این مطالعه توصيفي به صورت مقطعي در سال 1386 انجام گرفت. هشت بيمارستان آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کرمان و شيراز به روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شدند و جهت گردآوری اطلاعات از فرم فعالیت بیمارستان مصوب وزارت بهداشت استفاده گردید. پس از تکمیل فرم، سه شاخص درصد اشغال تخت، ميزان گردش تخت و متوسط اقامت بیمار با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با ترسیم نمودار گرافیکی Pabon Lasso موقعیت بیمارستان‌ها از نظر شاخص‌های مذکور مشخص و مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج: از مجموع هشت مرکز مورد مطالعه، دو مرکز شفا و خلیلی (25 درصد) در ناحیه دوم، چهار مرکز شهید باهنر، شهید فقیهی، نمازی و افضلی‌پور (50 درصد) در ناحیه سوم و دو مرکز شهید بهشتی و ابن‌سینا (25 درصد) در ناحیه چهارم نمودار پابون لاسو قرار گرفتند. پراکندگی بیشتر مراکز در ناحیه سوم نشان داد بیشتر بيمارستان‌ها از نظر سه شاخص عملکردی مورد بررسی، از وضعيت مطلوبی برخوردار هستند. هچنین مقایسه تفکیکی شاخص‌ها نشان داد که بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز از وضعیت عملکردی مناسب‌تری برخوردار هستند.

بحث و نتیجه‌گیری: نمودار پابون لاسو می‌تواند ابزاری مناسب برای تعیین موقعیت بیمارستان از نظر عملکرد باشد. پیشنهاد می‌گردد در ارزشيابي سالانه بيمارستان‌ها، توجه به شاخص‌هاي عملکردي در اولويت قرار گيرد.

واژگان کلیدی: عملکرد، پابون لاسو، ارزشیابی، بيمارستان آموزشي.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.